FL-DMX1-CTRL
DC 5[V] ~ DC5.5[V]
FL-DMX1-CTRL
FL-SEMI1-CTRL
DC8[V] ~ DC24[V]
3[W]
FL-SEMI1-CTRL
 
  [1]